ముగించు

ప్రజా ప్రతినిధిలు

శాసన మండలి డిప్యూటీ చైర్మన్

MLC – స్థానిక అధికారులచే ఎన్నుకోబడతారు            

పార్లమెంటు సభ్యుడు (MP)

అమలాపురం Smt చింత అనూరాధ          

శాసన మండలి సభ్యుడు (MLC)

MLC – ఎమ్మెల్యేల ద్వారా ఎన్నికయ్యారు            
MLC – ఎమ్మెల్యేల ద్వారా ఎన్నికయ్యారు            

శాసన సభ సభ్యుడు (MLA)

1 42-రామచంద్రపురం            
2 43-ముమ్మిడివరం            
3 44-అమలాపురం            
4 45-రజోల్            
5 46-గన్నవరం            
6 47-కొత్తపేట              
7 48-మండపేట